Grunduddannelse i Nudging & Adfærdsdesign

 

Lær at omsætte indsigter fra adfærdsforskningen til målbare forandringer – af Danmarks førende eksperter!

 

  • Tilegn dig et reelt, fagligt og solidt fundament til at forstå nudging og adfærdsdesign

 

  • Lær hvordan man planlægger og arbejder systematisk og effektivt med adfærdsindsigter baseret på egne cases

 

  • Kom på forkant med den nyeste viden, de nyeste eksempler og faglige modeller

 

  • Mød andre kursister der deler din interesse for at skabe adfærdsforandringer igennem et sjovt, spændende og længerevarende læringsforløb

 

  • Få undervisning af de førende eksperter på området

 

 

Siden 2010 har Dansk Nudging Netværk stået i centrum for nudging og adfærdsdesign i Danmark. Netværkets medlemmer omfatter mere end 100 organisationer, virksomheder og offentlige institutioner.

 

For fjerde år i træk afholder vi Danmarks førende og eneste fagligt funderet kursus i nudging og adfærdsdesign – med garanti for undervisere, der faktisk er uddannet inden for relevante faglige områder. Kurset afholdes altid for et begrænset antal deltagere for at sikre et intenst, relevant og nærværende undervisningsforløb.

 

Ved at tage kurset i nudging og adfærdsdesign får din arbejdsplads også ét års gratis medlemskab af Dansk Nudging Netværk (værdi 5.000,-), samt adgang til vores ERFA-gruppe.

 

Har du spørgsmål? Kontakt Netværkskoordinator Heidi Holmskov Larsen på heidi@danishnudgingnetwork.dk

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til alle med interesse for at skabe adfærdsforandringer. Ofte arbejder deltagerne allerede med menneskers valg og adfærd eller skal til at starte et projekt med fokus på adfærdsforandringer, men mangler de rette redskaber til at kunne arbejde mere målrettet med nudging og adfærdsdesign.

 

Om du arbejder i det offentlige, private eller for organisationer er underordnet. Vi tilstræber nemlig altid, at tage udgangspunkt i deltagernes forskellige arbejdsområder, ønsker og behov, når vi planlægger kurset.

 

 

Undervisning, formål og undervisere

Formålet med undervisningen er at give en dybere forståelse for teorierne bag nudging og adfærdsdesign. Kun på den måde bliver du i stand til at anvende indsigter fra adfærdsforskningen til at opnå robuste, effektive og vedvarende adfærdsforandringer på dit område.

Undervisningen forestås af:

  • Pelle Guldborg Hansen, Ph.d. Adfærdsforsker v. Roskilde Universitet / Stifter og formand for Dansk Nudging Netværk / Co-founder af TEN – Det Europæiske Nudging Netværk / Medlem af Leadership Council BSPA – Behavioral Science & Policy Associtation, US.

 

Case-arbejdet faciliteres af Heidi Holmskov Larsen, der tidligere har taget grunduddannelsen.

 

Dertil besøges kurset af gæsteundervisere, der arbejder med nudging og adfærdsdesign til dagligt.

 

Hvad siger andre om kurset?

Intenst, utroligt inspirerende – og en lille smule skræmmende

Søren Hald

Fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent

Søren Hald deltog på efterårskurset 2016. Du kan læse hele hans beretning om kurset her

Bliv uddannet af Danmarks førende eksperter i nudging. Tilmeld dig kurset på mail her

 

Skriv Mail

 

Placering:
Placeringen af forårskurset er endnu ikke på plads, men forventes at blive centralt i København

Pris:
Bliver offentliggjort inden længe

Undervisere:
Pelle Guldborg Hansen, Lektor ved Roskilde Universitet og Formand for Dansk Nudging Netværk

 

Antal undervisningsgange:
8 undervisningsgange

Datoer og tid:
25. april 2018

2. maj 2018

9. maj 2018

17. maj 2018

23. maj 2018

31. maj 2018

6. juni 2018

13. juni 2018

Alle dage forventes at blive fra kl. 10-16.

 

 

Vejledende overblik over kursusgange og indhold

Inden kursusstart:

For at få det mest optimale ud af kurset, medtager alle deltagere en konkret case. Er du i tvivl om hvilken case, der vil passe bedst, kan du kontakte netværkskoordinator Heidi Holmskov. Ved tilmelding vil du også få tilsendt en simpel skabelon med få punkter, som skal udfyldes og sendes retur, således at kurset kan tilpasses bedst muligt efter dine og de andre kursisters ønsker og behov.

Med casen vil du undervejs bedre kunne få relevant sparring, hvad enten du har brug for kvalificering af et projektoplæg, komme videre med et igangværende projekt eller hvad du nu ellers måtte have af ønsker, behov eller udfordringer i forhold til at arbejde med nudging og adfærdsdesign – og for at kunne skabe de ønskede adfærdsforandringer.

 

Kursusgang 1: Introduktion til nudging og adfærdsdesign

På denne kursusgang bliver deltagerne introduceret til feltet nudging og adfærdsdesign. Vi fokuserer særligt på spørgsmål som: Hvor kommer de oprindelige ideer bag nudging og behavioural design (på dansk: adfærdsdesign) fra? Hvilke teorier og modeller arbejder man med? Hvordan adskiller disse sig fra traditionelle adfærdsforandrende strategier? Hvorfor kan man ikke arbejde med nudging og adfærdsdesign på den måde som mange konsulenthuse gør? Hvad er en diagnostisk tilgang til nudging? Hvilke grupper og ressourcer kan man lade sig inspirere af? Og hvordan er kurset struktureret relativt til svarene på disse spørgsmål?

Derudover lærer vi også hinanden at kende, samt præsenterer og kvalificerer de medbragte cases.

 

Kursusgang 2: Hvordan arbejder man med nudging?

Deltagerne bliver præsenteret for nogle konkrete metoder og modeller som anskueliggør arbejdet med nudging. Særligt fokuserer vi på at lære de grundlæggende træk i proces-modellen BASIC som kurset er bygget op omkring, herunder adfærdsreduktion, hotspot-touchpoint analyse, adfærdsrejser og situationsbeskrivelse. Endvidere etableres en overordnet forståelse af ABC taksonomien for forskellige typer af adfærdsindsigter, der benyttes i det fagligt funderede arbejde med nudging og adfærdsdesign – og som de efterfølgende fire kursusgange omhandler.

Deltagerne tager de første skridt med at strukturere og kvalificere cases inden for rammerne af BASIC.

 

Kursusgang 3: Nudges og adfærdsdesign, der skaber opmærksomhed

I bliver klogere på menneskets begrænsede opmærksomhed – og hvad det betyder for vores hverdag. Herefter ser vi nærmere på, hvordan man kan udvikle nudges og adfærdsdesign, som anvender denne viden, til at påvirke borgere, kunder og kollegaers opmærksomhed i forbindelse med at skabe hensigtsmæssige adfærdsforandringer. I lærer desuden om default-effekter, samt afledte effekter af opmærksomhedsstyring.

Vi ser på, i hvilke roller opmærksomhedsnudges og adfærdsdesigns er relevante i relation til de medbragte cases, samt diskuterer deres relevans for dit bredere arbejdsområde.

 

Kursusgang 4: Nudges og adfærdsdesign, der gør en kompleks verden lettere at begribe

I en tiltagende kompleks verden bliver det sværere og sværere for almindelige mennesker at begribe sammenhænge og konsekvenser. På kursusgangen ser vi på forskellige centrale kognitive bias og heuristikker forbundet med den måde mennesker danner formodninger, læser information og foretager evalueringer. Samtidig ser vi på, hvordan man har benyttet denne viden til at løse en række forskellige adfærdsproblemer med nudging og adfærdsdesign, samt hvordan vi danner formodninger om andre menneskers adfærd og hvad det betyder for vores egen forståelse.

Vi ser nærmere på informationsarkitekturer i de medbragte cases og relaterer disse til eksemplerne i undervisningen. Vi diskuterer, hvorvidt der er særlige typer af informationsarkitekturer og informationsproblemer, der går igen i jeres bredere arbejdsområde.

 

Kursusgang 5: Nudges og adfærdsdesign, der påvirker folks valg og handlinger

En særlig centralt metode og teori-dannelse inden for nudging og adfærdsdesign er adfærdsøkonomien. Denne disciplin finder sin hovedanvendelse, når vi på denne kursusgang ser nærmere på, hvordan menneskers valg og handlinger påvirkes af psykologiske referencepunkter, tabs- og gevinstrammer, risici og associationer. Dertil gennemgås også adfærdsøkonomiens spændende baggrund og historie, de vigtigste adfærdsindsigter disciplinen har givet anledning til samt hvordan disse indsigter er blevet benyttet særligt i udviklingen af offentlige tiltag rundt omkring i verden.

I case-arbejdet fokuserer vi på, hvorvidt og hvordan de mennesker, som casene omfatter, systematisk afviger fra den økonomiske (rationelle) standardmodel for beslutningstagen, og hvordan vores præferencer ikke altid er konstante, men i højere grad tids- og kontekst-sensitive og derfor kan påvirkes gennem nudging og adfærdsdesign.

 

Kursusgang 6: Nudges og adfærdsdesign til at fastholde og understøtte motivation og selvkontrol

Denne kursusgang om fastholdelse og understøttelse af motivation og selvkontrol er den sidste, der beskæftiger sig med taksonomien for nudges og adfærdsdesign. Her vil I lære om, hvilken betydning præference-konflikter har for målfastholdelse over tid og på tværs af kontekster. Hvad der er let at træffe beslutninger om på ét tidspunkt eller i én situation udfordres ofte af konkurrerende mål på senere tidspunkter eller under andre omstændigheder. Vi ser på de forskellige nudges og adfærdsdesign, der er udviklet til at understøtte og fastholde folks langsigtede målsætninger og derudover ser vi på relevante eksempler fra litteraturen.

I case-arbejdet diskuterer vi, hvilken betydning motivation har for adfærdsændringer og selvkontrol i forbindelse med de medbragte cases, samt hvordan man kan integrere indsigter i casene og dermed hjælpe med at understøtte og fastholde motivation og selvkontrol.

 

Kursusgang 7: Hvordan kan man måle effekten af nudges og adfærdsdesigns?

På denne kursusgang handler det om, hvordan man opbygger eksperimentdesigns med henblik på at teste effekten af de nudges og adfærdsdesigns, som deltagerne har udviklet under kurset. Vi gennemgår og diskuterer forskellige eksperimentdesigns, herunder eksperimentelle, quasi-eksperimentelle og ikke-eksperimentelle forsøgsdesign. Endvidere ser vi også på fordele og ulemper ved hhv. laboratorie, felt og naturlige eksperimenter.

Foruden at skabe en grundlæggende viden om tests, så er formålet med kursusgangen, at deltagerne får udvalgt og tilpasset det rette forsøgsdesign til deres case-arbejde.

 

Kursusgang 8: Etik, fremlæggelse af cases & kursusbevis

På denne sidste kursusgang vil alle deltagere lave en præsentation af den case, de har udarbejdet i løbet af kurset. På baggrund af præsentationen, vil der blive givet feedback og sparring fra deltagere og undervisere i forhold til den sidste tilpasning og kvalificering af casen, samt i forhold til det fremadrettede arbejde med at skabe adfærdsforandringer forankret i nudging og adfærdsdesign. Dertil vil undervisningsgangen give en serie af guidelines til etiske overvejelser og forbehold, man skal tage med sig.

Dagen afsluttes med overrækkelse af kursusbevis.

Share This