Om grunduddannelsen i

Nudging & Adfærdsdesign

 

Igennem de sidste 10 år er nudging og adfærdsdesign blevet en mere og mere populær tilgang til at forandre og ændre adfærdsmønstre i organisationer, virksomheder og offentlige organisationer. Men hvad er nudging og adfærdsdesign egentlig, og hvordan arbejder man systematisk med disse tilgange?

Grunduddannelsen i Nudging og Adfærdsdesign giver dig et solidt fundament til at kunne begynde at arbejde selvstændigt med nudging og adfærdsdesign. På uddannelsen lærer du fra de førende danske kapaciteter på området om de psykologiske teorier, samt metoder og værktøjer man benytter i arbejdet med at anvende indsigter fra adfærdsvidenskaberne til at nudge. Uddannelsen er reelt akademisk funderet, samtidig med at praksis er i centrum. Uddannelsens undervisere arbejder alle til dagligt med at anvende nudging og adfærdsdesign til at skabe forandringer i praksis. Dette afspejler sig også i, at undervisningen bygger alle pointer op ved hjælp af levende eksempler og deltagernes arbejde med egne og tænkte cases.

Selve kursets tilgang er baseret på BASIC, der er en systematisk process til at integrere adfærdsindsigter i arbejdet med at skabe adfærdsændringer via nudging og adfærdsdesign. BASIC-tilgangen er udviklet af uddannelsens hovedunderviser adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen (Roskilde Universitet) i samarbejde med OECD og baserer sig på en lang række cases fra ind- og udland. Dermed er uddannelsen en unik chance for at tilegne sig de værktøjer som man arbejde med som professionel på området.

Bagom grunduddannelsen

Uddannelsen er organiseret af Dansk Nudging Netværk og Roskilde Universitet. Siden 2010 har Dansk Nudging Netværk stået i centrum for nudging og adfærdsdesign i Danmark. Netværkets medlemmer omfatter mere end 100 organisationer, virksomheder og offentlige institutioner.

Det er fjerde år i træk at Netværket står i spidsen for uddannelsen i Nudging & Adfærdsdesign, der er Danmarks førende og eneste fagligt funderet kursus i nudging og adfærdsdesign – med garanti for undervisere, der faktisk er uddannet inden for relevante faglige områder og har reel erfaring med at arbejde med nudging og adfærdsdesign.

Uddannelsen afholdes altid for et begrænset antal deltagere for at sikre et intenst, relevant og nærværende undervisningsforløb. Ved at tage kurset i nudging og adfærdsdesign får din arbejdsplads også ét års gratis medlemskab af Dansk Nudging Netværk (værdi 5.000,-), samt adgang til vores ERFA-gruppe.

blank

 

 

 

 

 

 

 

INDEN KURSUSSTART

 

 

For at få det mest optimale ud af kurset, medtager alle deltagere en konkret case. Er du i tvivl om, hvilken case der vil passe bedst, kan du kontakte Pelle Guldborg Hansen (pelle@danishnudgingnetwork.dk). Efter tilmelding vil du få tilsendt en simpel skabelon med få punkter, som skal udfyldes og sendes retur, således at kurset kan tilpasses bedst muligt efter dine og de andre kursisters ønsker og behov.

Med casen vil du undervejs bedre kunne få relevant sparring, hvad enten du har brug for kvalificering af et projektoplæg, komme videre med et igangværende projekt eller hvad du nu ellers måtte have af ønsker, behov eller udfordringer i forhold til at arbejde med nudging og adfærdsdesign – og for at kunne skabe de ønskede adfærdsforandringer.

 

 

 

UGE 1: INTRODUKTION TIL NUDGING & ADFÆRDSDESIGN

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med værktøjer

På denne kursusgang bliver vi introduceret til feltet Nudging & Adfærdsdesign. Vi fokuserer særligt på spørgsmål som: Hvor kommer de oprindelige ideer bag nudging og behavioural design (på dansk: adfærdsdesign) fra? Hvilke teorier og modeller arbejder man med? Hvordan adskiller disse sig fra traditionelle adfærdsforandrende strategier? Hvorfor kan man ikke arbejde med nudging og adfærdsdesign på den måde som mange konsulenthuse gør? Hvad er en diagnostisk tilgang til nudging? Hvilke grupper og ressourcer kan man lade sig inspirere af? Og hvordan er kurset struktureret relativt til svarene på disse spørgsmål?

 1. Hvad er ‘et nudge’, hvad er ‘nudging’ og hvad er adfærdsdesign?
 2. Hvad skal man forstå ved Libertariansk Paternalisme?
 3. Hvad er det teorietiske grundlag og psykologien bag nudging?
 4. Hvilke metoder arbejder man med i nudging & adfærdsdesign?
 5. Hvilke arbejdsprocesser kan man følge når man arbejder med nudging og adfærdsdesign?

Værktøjer: Adfærdsreduktion, Adfærdsforløb, Adfærdskortlægning

 

 

UGE 2: NUDGES OG ADFÆRDSDESIGN DER ARBEJDER MED OPMÆRKSOMHED

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med cases

Vi bliver klogere på menneskets begrænsede opmærksomhed – og hvad det betyder for vores hverdag. Herefter ser vi nærmere på, hvordan man kan udvikle nudges og adfærdsdesign, som anvender denne viden, til at påvirke borgere, kunder, medlemmer og kollegaers opmærksomhed i forbindelse med at skabe hensigtsmæssige adfærdsforandringer. Vi lærer desuden om default-effekter, samt afledte effekter af opmærksomhedsstyring.

Efter frokost ser vi på, i hvilke roller opmærksomhedsnudges og adfærdsdesigns er relevante i relation til de medbragte cases, samt diskuterer deres relevans for dit bredere arbejdsområde.

 1. Hvordan opfattes opmærksomhed traditionelt
 2. Den menneskelige opmærksomhed fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv
 3. Generelle adfærdsindsigter til at forstå menneskelig opmærksomhed
 4. Tre grundprincipipper når man skal arbejde med opmærksomhed
 5. De bedste eksempler på, hvordan man arbejder med opmærksomhed i Nudging & Adfærdsdesign

 

UGE 3: NUDGES OG ADFÆRDSDESIGNS, DER GØR EN KOMPLEKS VERDEN LETTERE AT BEGRIBE

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med cases

I en tiltagende kompleks verden bliver det sværere og sværere for almindelige mennesker at begribe sammenhænge og konsekvenser. På kursusgangen ser vi på forskellige centrale kognitive bias og heuristikker forbundet med den måde mennesker danner formodninger, læser information og foretager evalueringer. Samtidig ser vi på, hvordan man har benyttet denne viden til at løse en række forskellige adfærdsproblemer med nudging og adfærdsdesign, samt hvordan vi danner formodninger om andre menneskers adfærd og hvad det betyder for vores egen forståelse.

Vi ser nærmere på informationsarkitekturer i de medbragte cases og relaterer disse til eksemplerne i undervisningen. Vi diskuterer, hvorvidt der er særlige typer af informationsarkitekturer og informationsproblemer, der går igen i jeres bredere arbejdsområde.

 1. Hvordan antages formodningsdannelse normalt at foregå?
 2. Hvilke kognitive biases og heuristikker er centrale i formodningsdannelse?
 3. Hvad er gode eksempler på adfærdsarkitekturer, der løser generelle adfærdsproblemer i forbindelse med formodningsdannelse?
 4. Grundprincipipper og indsigter når man skal arbejde med information og oplysning
 5. Hvordan kan vi og kan vi ikke benytte surveys, interviews og andre metoder i lyset af disse indsigter?

 

UGE 4: NUDGES OG ADFÆRDSDESIGNS, DER PÅVIRKER FOLKS VALGADFÆRD

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med cases

En central metode og teori-dannelse inden for nudging og adfærdsdesign er adfærdsøkonomien. Denne disciplin finder sin hovedanvendelse, når vi på denne kursusgang ser nærmere på, hvordan menneskers valg og handlinger påvirkes af psykologiske referencepunkter, tabs- og gevinstrammer, risici og associationer. Dertil gennemgås også adfærdsøkonomiens spændende baggrund og historie, de vigtigste adfærdsindsigter disciplinen har givet anledning til samt hvordan disse indsigter er blevet benyttet særligt i udviklingen af tiltag rundt omkring i verden.

I case-arbejdet fokuserer vi på, hvorvidt og hvordan de mennesker, som casene omfatter, systematisk afviger fra den økonomiske (rationelle) standardmodel for beslutningstagen, og hvordan vores præferencer ikke altid er konstante, men i højere grad tids- og kontekst-sensitive og derfor kan påvirkes gennem nudging og adfærdsdesign.

 1. Hvad vil det sige at agere rationelt og hvordan foretager vi rationalisering af adfærd?
 2. Hvordan former rationelle teorier de traditionelle tiltag vi benytter til adfærdsforandring?
 3. Hvilke kognitive biases og heuristikker påvirker medlemmer, borgere, kunder og medarbejderes valgadfærd?
 4. Hvilke modeller og parametre skal man analysere valgadfærd ud fra?
 5. Hvordan kan man systematisk benytte motivpåvirkning, perspektiver, prospekteori og dual procesteori til at påvirke menneskelig valgadfærd?

 

UGE 5: NUDGES OG ADFÆRDSDESIGNS TIL AT UNDERSTØTTE MOTIVATION OG SELVKONTROL

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med cases

Denne kursusgang omhandler fastholdelse og understøttelse af motivation og selvkontrol. Her vil vi lære om, hvilken betydning præference-konflikter har for målfastholdelse over tid og på tværs af kontekster. Hvad der er let at træffe beslutninger om på ét tidspunkt eller i én situation udfordres ofte af konkurrerende mål på senere tidspunkter eller under andre omstændigheder. Vi ser på de forskellige nudges og adfærdsdesigns, der er udviklet til at understøtte og fastholde folks langsigtede målsætninger og derudover ser vi på centrale eksempler fra feltet.

I case-arbejdet diskuterer vi, hvilken betydning motivation har for adfærdsændringer og selvkontrol i forbindelse med de medbragte cases, samt hvordan man kan integrere indsigter i casene og dermed hjælpe med at understøtte og fastholde motivation og selvkontrol.

 1. Hvorfor er det så svært at fastholde de gode intentioner og omsætte dem til handling?
 2. Hvordan forstår man motivation, viljestyrke og selvkontrol i et adfærdsperspektiv?
 3. Hvordan skal vi forstå klassiske eksperimenter som skumfidustesten og Baumeister’s eksperimenter om ego-udmattelse?
 4. Hvad er de grundlæggende adfærdsindsigter man kan benytte til at understøtte og fastholde motivation, viljestyrke og selvkontrol?
 5. Hvordan har man benyttet disse indsigter i feltet til at forandre adfærd ?

 

UGE 6: HVORDAN MAN TESTER EFFEKTEN AF NUDGES OG ADFÆRDSDESIGNS

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med cases

På denne kursusgang gæster Mia Simone Malthesen fra iNudgeyou uddannelsen. Dagen handler om, hvordan man opbygger eksperimentdesigns med henblik på at teste effekten af de nudges og adfærdsdesigns, som deltagerne har udviklet i sit casearbejde. Vi gennemgår og diskuterer forskellige eksperimentdesigns, herunder eksperimentelle, quasi-eksperimentelle og ikke-eksperimentelle forsøgsdesign. Endvidere ser vi også på fordele og ulemper ved hhv. laboratorie, felt og naturlige eksperimenter.

Foruden at skabe en grundlæggende viden om tests, så er formålet med kursusgangen, at deltagerne får udvalgt og tilpasset det rette forsøgsdesign til deres case-arbejde.

 1. Hvorfor anvender man den eksperimentelle tilgang når man skal evaluere nudges og adfærdsdesigns?
 2. Hvordan arbejder man med randomiserede kontrollerede forsøg i praksis?
 3. Hvad gør man nå man ikke kan arbejde med randomiserede forsøg?
 4. Forskellige grundformer af eksperiment- og testdesigns, der kan anvendes i felten
 5. Arbejde med at forstå og anvende dagens indsigter i forbindelse med deltagercases

 

UGE 7: ETISKE RETNINGSLINJER OG DISKUSSION AF CASEARBEJDE

3 undervisningslektioner, 2 timers arbejde med cases

På denne undervisningsgang ser vi nærmere på de etiske retningslinjer og praktiske udfordringer som arbejdet med nudging og adfærdsdesign medfører.

Andreas Maaløe Jespersen fra Konkurrence og forbrugerstyrelsen gæster uddannelsen og sammen med Pelle Guldborg Hansen guides vi igennem de etiske overvejelser og retningslinjer som er nødvendige når man begynder at arbejde systematisk med at påvirke andre menneskers adfærd.

Dertil ser vi nærmere på en række typiske praktiske udfordringer som rejser sig i forbindelse med nudging og adfærdsdesign, samt de forskellige måder man kan løse disse udfordringer på.

 1. Hvilke forskellige tilgange er der til forståelsen af den etiske dimension af nudging og adfærdsdesign?
 2. Er nudging og adfærdsdesign teknikker til at manipulere andre menneskers adfærd?
 3. Hvad er type 1 og type 2 nudges?
 4. Hvad er transparenskriteriet?
 5. Hvilke værktøjer findes der til at håndtere etiske og praktiske problemer i forbindelse med nudging og adfærdsdesign?

 

UGE 8: FREMLÆGGELSE, DISKUSSION & FEEDBACK PÅ CASES

På denne sidste dag af uddannelsesforløbet vil alle deltagere lave en præsentation af deres case udarbejdet i løbet af uddannelsen. På baggrund af præsentationen, vil der blive givet feedback og sparring fra deltagere og undervisere i forhold til den sidste tilpasning og kvalificering af casen, samt i forhold til det fremadrettede arbejde med at skabe adfærdsforandringer forankret i nudging og adfærdsdesign.

Dagen afsluttes med overrækkelse af kursusbevis, god frokost og et glas champagne, samt introduktion til de ressourcer som Dansk Nudging Netværk tilbyder i det fremadrettede forløb.

 

Ja tak! Jeg vil gerne have en plads på næste hold.

10 + 9 =

Lær at omsætte indsigter fra adfærdsforskningen til målbare forandringer – af Danmarks førende eksperter!

 • Tilegn dig et reelt, fagligt og solidt fundament til at forstå nudging og adfærdsdesign 
 • Lær hvordan man planlægger og arbejder systematisk og effektivt med adfærdsindsigter baseret på egne cases 
 • Kom på forkant med den nyeste viden, de nyeste eksempler og faglige modeller
 • Mød andre deltagere, der deler din interesse for at skabe adfærdsforandringer igennem et sjovt, spændende og længerevarende læringsforløb 
 • Få undervisning af de førende eksperter på området

 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Kurset henvender sig til alle med interesse for at skabe adfærdsforandringer, hvad end man arbejder i det offentlige, en organisation eller en virksomhed . Ofte arbejder deltagerne allerede med menneskers valg og adfærd eller skal til at starte et projekt med fokus på adfærdsforandringer, men mangler de rette redskaber til at kunne arbejde mere målrettet med nudging og adfærdsdesign.

Undervisere på uddannelsen:

Pelle Guldborg Hansen (hovedunderviser), Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, Formand for Dansk Nudging Netværk, Medstifter af TEN – Det Europæiske Nudging Netværk, Direktør for Center for Videnskab, Samfund og Politik, Medlem af Leadership Council BSPA – Behavioral Science & Policy Associtation, US.

Mia Simone Malthesen (gæsteunderviser), Daglig leder i iNudgeyou – Den Danske Nudge Enhed, Cand.Polit fra Københavns Universitet.

Hvad siger andre om uddannelsen?

Intenst, utroligt inspirerende – og en lille smule skræmmende

Søren Hald

Fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent

Søren Hald deltog på efterårskurset 2016. Du kan læse hele hans beretning om kurset her

Ønsker du at få en plads på næste hold? Skriv dig til ventelisten i dag!

Tilmeld dig ventelisten!

Placering:
Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1
København K

Pris:
DKK 24.995 ex moms (inkl. forplejning og kursusmaterialer)

Undervisere:
Pelle Guldborg Hansen, Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, Formand for Dansk Nudging Netværk, Medstifter af TEN – Det Europæiske Nudging Netværk, Direktør for Center for Videnskab, Samfund og Politik, Medlem af Leadership Council BSPA – Behavioral Science & Policy Associtation, US.

Mia Simone Malthesen, Daglig leder i iNudgeyou – Den Danske Nudge Enhed, Cand.Polit fra Københavns Universitet.

Datoer og tid:

Uddannelsesforløbet for efteråret 2019 er i gang.

Undervisning alle dage er kl. 10.00 -16.00

 

Datoer for næste uddannelsesforløb kommer snart!